Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR)

Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR)

Tyto podmínky pro zpracování osobních údajů (dále jen “podmínky”) popisují, jak společnost B-commerce, s.r.o. , se sídlem Stöcklova 19, 085 01 Bardejov, IČO 52424812, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 38488/P (dále jen Společnost nebo my) zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb, spočívajících v prodeji a distribuci gastronomického vybavení a kuchyňského vybavení, internetového obchodu (dále jen Služby) na webových stránkách www.gastrokuchyne.sk (dále jen Webové stránky), jakož i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku.

Společnost odpovídá za zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [dále jen “GDPR”] a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění [dále jen “zákon č. 18/2018 Sb.”].

Společnost přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

“Osobní údaje”: údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě obecně platného identifikátoru, jiného identifikátoru, například jména, příjmení, identifikačního čísla, lokačního údaje nebo online identifikátoru, anebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které utvářejí její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.

“zpracováním osobních údajů” operace nebo soubor operací zpracování týkající se osobních údajů nebo souborů osobních údajů, zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz, a to automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME? A ZA JAKÝM ÚČELEM?

V závislosti na tom, jak a v jakém rozsahu používáte naše webové stránky a/nebo služby, shromažďujeme o vás následující osobní údaje (dále jen “osobní údaje”):

Informace nezbytné pro registraci a přístup na Webové stránky

Za účelem registrace na našich Webových stránkách a následného přihlášení na naše Webové stránky a přístupu k našim personalizovaným službám na Webových stránkách zpracováváme následující Osobní údaje: (i) vaše jméno, (ii) příjmení a (iii) e-mail.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy a my. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Informace nezbytné pro poskytování služeb

Za účelem poskytování našich Služeb (tj. [dodání objednaného zboží / poskytnutí zakoupené služby]) zpracováváme následující osobní údaje: (i) vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefonní číslo a (vi) údaje o vaší platební kartě (zejména číslo karty, datum platnosti a CVV kód).

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy a my. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Informace shromažďované pro marketingové účely

Pro účely zasílání našich newsletterů a/nebo letáků, informací o slevách, aktualizacích, vylepšeních a nabídkách a dalších marketingových materiálů ve formě e-mailů, SMS nebo poštovních zásilek a/nebo oznámení zpracováváme vaše (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mail, (iv) telefonní číslo a (v) adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Pokud se rozhodnete, že již nemáte zájem o zasílání těchto sdělení, máte právo svůj souhlas odvolat kliknutím na hypertextový odkaz přímo v e-mailové komunikaci. Odvolání souhlasu může mít za následek, že nebudete dostávat oznámení o slevách, aktualizacích, upgradech a nabídkách. Není možné odvolat souhlas se zasíláním e-mailů obsahujících sdělení související s poskytováním služeb.

Informace získané z vašeho používání našich webových stránek

Abychom mohli neustále zlepšovat kvalitu našich Služeb, rozvíjet váš uživatelský zážitek při používání našich Webových stránek, zpracováváme informace týkající se: (i) vašeho počítače, (ii) návštěvy nebo používání našich Webových stránek a/nebo našich Služeb (včetně vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze vašeho prohlížeče/operačního systému, zdrojových odkazů, délky návštěvy zobrazených stránek a pohybu na našich Webových stránkách nebo jakýchkoli podobných informací, které může Společnost získat přímo nebo nepřímo od poskytovatelů třetích stran), (iii) generované vaším používáním našich Webových stránek a/nebo Služeb nebo generované v průběhu vašeho používání našich Služeb (včetně načasování, frekvence a způsobu používání Webových stránek).

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Informace shromažďované při zanechání komentáře/hodnocení

Při zanechání recenze nebo komentáře na našich Webových stránkách budeme zpracovávat osobní údaje, které zanecháte na našich Webových stránkách spolu s recenzí/komentářem, budeme zpracovávat vaše: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) přezdívku, kterou určíte pro zanechání recenze/komentáře, a (iv) další údaje, které se rozhodnete do recenze/komentáře uvést.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Informace shromažďované při komunikaci s námi

Za účelem komunikace s námi z jakéhokoli důvodu (například podpora při používání webových stránek/užívání služeb, podání stížnosti, řešení jakýchkoli problémů atd. budeme zpracovávat následující osobní údaje: (i) vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefonní číslo, (vi) obsah komunikace, (vii) metadata související s komunikací a (viii) ) další nezbytné údaje, které se rozhodnete do komunikace uvést.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy a my. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Informace shromážděné v průběhu reklamačního řízení

V průběhu reklamačního řízení na základě vámi uplatněné reklamace námi poskytnutého zboží nebo služeb budeme zpracovávat osobní údaje především v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mail, (iv) telefonní číslo, (v) adresa a (vi) IBAN.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich právních povinností, zejména podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

NA JAKÉM JINÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kromě toho, jak je uvedeno výše, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje za účelem splnění našich právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, například za účelem prevence podvodů, bezpečnosti sítě a informací a přímého marketingu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a budeme chránit vaše osobní údaje před zneužitím a/nebo nezákonným zveřejněním.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Za účelem zpřístupnění našich Webových stránek a/nebo Služeb (a pokud je to za daných okolností nezbytné) jsme oprávněni zpřístupnit (a vy s takovým zpřístupněním souhlasíte) vaše Osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace pouze omezenému počtu osob, a to našim zaměstnancům, subdodavatelům, vedoucím pracovníkům, konzultantům, zástupcům, zprostředkovatelům, smluvním partnerům nebo přidruženým společnostem Společnosti a poskytovatelům služeb v přiměřeném a nezbytném rozsahu pro dosažení účelu stanoveného v těchto Podmínkách, zejména následujícím osobám:

Geis SK s.r.o., Paletové prepravy, Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ: SK202020452687, DIČ: 31 324 428.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, číslo vložky 2083/S.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo 9084/S

Slovak Parcel Service s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro. Spisová značka 3215/B

Provozovatelé marketingových nástrojů:

ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15
Praha 2, 120 00, IČ: 02762943, DIČ: CZ02762943, spisová značka: C223183, zapsaná u Městského soudu v Praze.
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; zásady ochrany osobních údajů této společnosti jsou k dispozici zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; zásady ochrany osobních údajů této společnosti jsou k dispozici zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy ,
Fokus studio spol.s r.o., Štefánikova 206/3, Námestovo 029 01.

Externí call centra a poskytovatelé nástrojů pro správu a záznam hovorů: Daktela s.r.o. ID: 27232263;

Poskytovatel reklamačních nástrojů a formulářů: Retino.cz s.r.o, IČ: 06222234, se sídlem Polská 1621/11, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka C278391.

Provozovatelé marketingových nástrojů jako ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15
Praha 2, 120 00, IČ: 02762943, DIČ: CZ02762943, spisová značka: C223183, zapsaná u Městského soudu v Praze.

Zpracovatelé komunikace, zejména SMS komunikace , jako je BulkGate SMS Plugin; TOPefekt s.r.o., sídlo: B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČ: 29444268, DIČ: CZ29444268,

Poskytovatel služby průzkumu spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel naší obchodní společnosti Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727;

Dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v objektech skupiny B-commerce.

Dodavatel fakturačního systému: SuperFaktura, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470, se sídlem Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava.

Dodavatel systému CMR a ERP: Asseco Solutions, a. s. GBC V, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 2

Společnosti skupiny působící ve skladových a kancelářských prostorách společnosti B-commerce, s.r.o. na adrese Duklianska 16, 085 01 Bardejov.

B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16 08501 Bardejov, IČ: 52693651

Dále můžeme vaše osobní údaje poskytnout:

(i) v rozsahu požadovaném platnými správními předpisy,

(ii) v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními nebo

(iii) za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám za účelem prevence podvodů a minimalizace platebních rizik).

Neidentifikovatelné údaje: Máme právo poskytnout vaše neidentifikovatelné osobní údaje (včetně anonymních údajů o vašem používání našich webových stránek a/nebo služeb, odkazů/výstupních stránek a adres URL, typů platforem, míry prokliků atd.) třetím stranám, které mají o tyto informace zájem, za účelem pochopení jejich vzorců používání určitých služeb.

Vaše Osobní údaje ani informace o poloze nesdílíme s třetími stranami pro účely přímého marketingu.

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍCH ZEMÍ?

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány nebo jinak zpracovávány a předávány v rámci zemí, ve kterých provádíme své obchodní činnosti, a za účelem dosažení účelů zpracování uvedených v těchto podmínkách. Za stejným účelem mohou být vaše údaje předávány mezi členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a zeměmi, které podle Evropské komise zaručují takovou úroveň ochrany osobních údajů, jakou čas od času zveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů na svých internetových stránkách: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, máme právo zpracovávat vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje vaši identifikaci, po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty (to může zahrnovat dobu, po kterou navštěvujete naše webové stránky nebo využíváte naše služby, a/nebo po dobu, po kterou trvá účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány), pokud není uvedeno jinak, po následující dobu:

Informace nezbytné pro registraci a přístup na Webové stránky

Údaje nezbytné pro registraci a přístup na Webové stránky budeme zpracovávat ode dne vaší registrace na Webových stránkách do 30 dnů ode dne, kdy svou registraci zrušíte. V tomto období (tj. 30 dní od zrušení vaší registrace) budeme údaje zpracovávat pouze za účelem ukončení smluvního vztahu mezi námi a vámi, který vznikl na základě vaší registrace na Webové stránce, řešení případných sporů, které v této souvislosti vznikly, a ochrany našich oprávněných zájmů).

Informace nezbytné pro poskytování služeb

Údaje nezbytné pro poskytování Služeb budeme zpracovávat ode dne, kdy jste si Službu objednali, do dne, kdy vám bude Služba prokazatelně poskytnuta (tj. do dne, kdy vám bude zboží doručeno a cena zaplacena).

Informace shromažďované pro marketingové účely

Údaje shromážděné pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne, kdy nám poskytnete souhlas s takovým zpracováním, až do dne, kdy (i) svůj souhlas odvoláte nebo (ii) zrušíte svou registraci na Webových stránkách.

Informace shromažďované při používání našich webových stránek

Údaje shromážděné pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne, kdy nám poskytnete souhlas s takovým zpracováním, do dne, kdy (i) odvoláte svůj souhlas nebo (ii) zrušíte svou registraci na Webových stránkách.

Informace shromážděné, když zanecháte komentář/hodnocení

Údaje shromážděné pro marketingové účely budeme zpracovávat od data, kdy nám poskytnete souhlas s takovým zpracováním, do data, kdy (i) odvoláte svůj souhlas nebo (ii) zrušíte svou registraci na Webových stránkách.

Informace shromážděné při komunikaci s námi

Údaje shromážděné při komunikaci s námi budeme zpracovávat ode dne, kdy je obdržíme, až do dne, kdy váš požadavek vyplývající z e-mailové komunikace nebude zpracován.

Informace shromážděné v průběhu řízení o stížnostech

Údaje shromážděné v průběhu reklamačního řízení budeme zpracovávat ode dne, kdy nám je poskytnete, po dobu archivace vyžadovanou zvláštními právními předpisy a kontrolními orgány.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat po dobu delší, než je uvedeno výše, pokud je to nezbytné (i) pro účely plnění našich zákonných povinností, (ii) za účelem prokázání, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací třetím stranám za účelem prevence podvodů a minimalizace platebních rizik).

JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?

Svůj Souhlas můžete kdykoli odvolat podle vlastního uvážení tak, že nás kontaktujete e-mailem nebo telefonicky, který naleznete zde: gdpr@gastrokuchyn.cz, Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI?

Máte právo na:

Na přístup ke svým osobním údajům

Zejména požadovat informace o:

účelu zpracování osobních údajů,
kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
příjemcích, kterým jsou Osobní údaje zpřístupněny, a
způsobu uchovávání vašich Osobních údajů,
právu požadovat od nás opravu, výmaz nebo omezení zpracování Osobních údajů, které se vás týkají, nebo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
právo podat žalobu na ochranu osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
zdroj osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od vás.

Společnost vám neprodleně poskytne osobní údaje, které zpracovává, způsobem, který požadujete. Za opětovné poskytnutí vámi požadovaných osobních údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek, který odpovídá administrativním nákladům s tím spojeným.

Oprava osobních údajů

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, informujte nás o této skutečnosti a my tyto nesprávné údaje bez zbytečného odkladu opravíme. Máte také právo požádat o doplnění neúplných Osobních údajů.

Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Vaše Osobní údaje vymažeme, pokud (i) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů v souladu s podmínkami těchto Podmínek, (iii) vznesete námitku proti zpracování Osobních údajů, (iv) Vaše Osobní údaje jsme získali protiprávně, (v) máme zákonnou povinnost Vaše Osobní údaje vymazat nebo (vi) Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb Informační společnosti.

Pokud na vaši žádost Osobní údaje vymažeme, přijmeme rovněž přiměřená opatření, abychom o této žádosti informovali ostatní správce, kteří vaše Osobní údaje zpracovávají, aby tito správci vymazali odkazy na tyto Osobní údaje a jejich kopie či opisy nebo kopie.

Omezení zpracování Osobních údajů

Máte právo omezit zpracování svých Osobních údajů, pokud: (i) vznesete námitku proti přesnosti Osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní ověřit jejich přesnost, (ii) zpracování vašich Osobních údajů je protiprávní a namísto omezení jejich použití vznesete námitku proti výmazu Osobních údajů, (iii) vaše Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění právního nároku, nebo (iv) vznesete námitku proti zpracování Osobních údajů do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad vašimi oprávněnými zájmy.

Pokud bylo zpracování Osobních údajů omezeno, budeme kromě uložení zpracovávat Osobní údaje pouze s vaším výslovným souhlasem nebo za účelem uplatnění právního nároku, ochrany osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

Přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás své Osobní údaje, které zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání těchto Osobních údajů jinému správci.

Vznést námitku proti zpracování Osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem.

Zahájit řízení u dozorového úřadu

Máte-li podezření, že byla porušena Vaše práva související s ochranou Vašich Osobních údajů, máte právo podat návrh na zahájení řízení před dozorovým úřadem – Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 100 a násl. zákona č. 18/2018 Sb.

POUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ? JAK TO FUNGUJE?

Nepoužíváme: (i) automatizované individuální rozhodování (tj. shromažďujeme Vaše osobní údaje, které jsou následně vyhodnocovány technickými prostředky bez zásahu člověka. Následně vám na základě takového vyhodnocení dále poskytujeme naše Služby) a (ii) profilování (tj. shromažďujeme a vyhodnocujeme vaše Osobní údaje a údaje o vašem chování na našich Webových stránkách za účelem vašeho zařazení do určité skupiny osob a následné analýzy a předvídání vašich zájmů, budoucího chování apod.)

ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?

Ochranu soukromí vašich dětí považujeme za obzvláště důležitou. Za tímto účelem vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let, neposílejte nám prosím žádné své osobní údaje, včetně jména, adresy bydliště, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Žádná osoba mladší 16 let nesmí na Webové stránky zasílat Osobní údaje. Pokud zjistíme, že se jakékoli Osobní údaje, které zpracováváme, týkají osoby mladší 16 let a nebyl nám udělen souhlas zákonného zástupce této osoby, neprodleně takové Osobní údaje vymažeme. Pokud máte podezření, že zpracováváme údaje osoby mladší 16 let nebo údaje o ní, kontaktujte nás.

JAK ZPRACOVÁVÁME FINANČNÍ TRANSAKCE?

Veškeré finanční operace a transakce prováděné elektronicky na našich webových stránkách nebo v souvislosti s našimi službami budou zpracovávány prostřednictvím našich poskytovatelů online platebních služeb STRIPE Stripe Payments Europe, Limited, – Online Payments The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin Ireland.
Vaše osobní údaje budeme poskytovatelům online platebních služeb poskytovat pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, které provedete prostřednictvím našich Webových stránek, pro vrácení těchto plateb a pro řešení stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a vrácení peněz.

JAK SPOLUPRACUJEME S WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN?

Na našich Webových stránkách jsou hypertextové odkazy a údaje o webových stránkách třetích stran.

Nemáme kontrolu nad podmínkami zpracování a postupy ochrany osobních údajů třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně zpracování vašich osobních údajů, včetně toho, že chcete uplatnit některé z práv uvedených v těchto podmínkách, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese: info@gastrokuchyne.sk

JAK AKTUALIZUJEME NAŠE PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky měnit. Pokud změníme Podmínky nebo postupy, zveřejníme tyto změny na webových stránkách, abyste měli vždy přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytnout třetí straně. Je důležité, abyste tyto Podmínky pravidelně kontrolovali a ujistili se, že jste se seznámili s případnými změnami.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

close