Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi obchodní společností B-commerce, s. r. o. , IČO: 52424812, DIČ: SK2121038744 (dále jen “prodávající”) a jejími obchodními partnery nebo klienty (dále jen “kupující”).
 2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vytvořením a odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Uvedené obchodní podmínky se vztahují na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.gastrokuchyn.cz a jsou platné i při ostatních nákupech uskutečněných na základě objednávky formou e-mailové korespondence, telefonicky, či písemně zasláním objednávky na adresu “prodávajícího”.
 4. Prodávajícím je obchodní společnost
  B-commerce, s. r. o.
  Stöcklova 60/19 
085 01 Bardejov
  Slovensko
  IČO: 52424812
  DIČ:2121038744
  IČ DPH: SK2121038744

  Prodávající je plátcem DPH.
  Kontaktní údaje prodávajícího: www.gastrokuchyn.cz
  mail: info@gastrokuchyn.cz
  telefon: +420 210 012 271
  Odpovědný vedoucí za provoz internetového obchodu:

  Ing. Miroslav Berecký
  Poštovní adresa:
  B-commerce, s.r.o. – Gastrokuchyn.cz
  Duklianska 16, 085 01 Bardejov
  Slovenská republika
  Orgán dozoru:

  Dozor nad dodržováním zákona provádí Slovenská obchodní inspekce (SOI):
  Název a adresa dozorového úřadu, kterému podléhá činnost poskytovatele služeb:
  Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, oddělení dozoru.
  tel. 051/772 15 97, fax 051/772 15 96.
  pr@soi.sk

 5. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
  a) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, potřebné k bezproblémovému vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupním dokladu. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 250/2007 Sb .., o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
  b) Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických pravidel (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.), osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle specifického předpisu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 6. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1.
 7. Kupní smlouva může být uzavřena se spotřebitelem nebo s podnikatelem.
  – Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránce jeho internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním emailem na jím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
  – Pokud je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení smlouvy v případech, že na stránkách prodávajícího došlo k technické závadě způsobenou okolnostmi, které prodávající nemůže ovlivnit, nebo že objednané zboží nebude dostupný z důvodu vyprodání nebo vyřazení z nabídky ze strany dodavatele. V případě, že dojde k jedné z výše uvedených situací, prodávající kupujícího o tom neprodleně oznámí a zašle mu potvrzení u zrušení objednávky na email.
 9. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušný soudem.

2. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání ). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 2. V procesu vytvoření objednávky je jednou z povinných údajů i uvedení emailové adresy, na kterou bude kupujícímu doručeno prodávajícím potvrzení o vytvořené objednávce ao její náležitostech. Kupující zadáním emailové adresy souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal na uvedenou emailovou adresu novinky, informace a reklamní materiály vztahující se k předmětu podnikatelské činnosti prodávajícího. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to doručením emailu z emailové adresy, kterou uvedl kupující při vytvoření své objednávky, na emailovou adresu prodávajícího ve tvaru: info@gastrokuchyne.sk s textem: “Udělený souhlas s doručováním novinek, informací a reklamních materiálů vztahujících se k předmětu vaší podnikatelské činnosti udělen při vytvoření mé objednávky beru v plném rozsahu zpět “.
  “Kupující” má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na e-mail info@gastrokuchyn.cz

3. CENA ZBOŽÍ A JEHO OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Cena zboží je uvedena u každého jednotlivě nabízeném zboží v internetovém obchodě prodávajícího a její výše je pro prodávajícího závazná. Kupujícímu bude dodáno dostupné zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před dokončením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  Všechny produkty skladem, odesíláme 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky.
  V případě velmi velkých nebo těžkých balíků to je 1-4 dny.
  Více informací a aktuální ceny poštovného a možnosti dopravy naleznete v sekci doprava a platba.
 2. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které momentálně není skladem u dodavatele, má kupující možnost prověřit si termín dodání a konečnou cenu zboží u prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na číslech nebo adresách uvedených na této stránce v sekci “Kontakt”. Pokud je kupujícím spotřebitel, musí být při takovém zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, se kterým k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami dojde až v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.
 3. V některých případech, zejména cenově náročnějších produktech si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy úhradu finanční zálohy ve výši 50% z celkové částky objednávky resp. zaplacení celé sumy objednávky předem. V případě neuhrazení zálohy resp. celé částky prodávající považuje objednávku za neplatnou.

4.ODSTÚPENIE OD SMLOUVY

 1. Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy je oprávněn kupující, kterým je spotřebitel i kupující, kterým je podnikatel.
  a) Kupující, kterým je spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku”) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu . Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách odběrného místa prodávajícího. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanové lhůty 14 pracovních dnů přijmout k reklamaci nevyčištěný nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardem. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení ve 14 denní lhůtě, je povinen zboží doručit na adresu prodávajícího s dokladem o koupi a uvedením čísla bankovního účtu, v jehož prospěch prodávající poukáže kupujícím uhrazenou výši kupní ceny nebo s uvedením, zda bude částka čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 12 zákona č. 102/2014 Sb., Darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. Kupující nesmí zboží, které si koupil od prodávajícího a chce ho prodávajícímu vrátit, zasílat na adresu prodávajícího formou dobírky. Takto doručené zboží nebude prodávajícím převzato a kupujícímu může uplynout lhůta pro řádné vrácení zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy, případně bude moci být použit na další nákup zboží u prodávajícího.
  Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí tohoto formuláře uvedeného níže. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
  b) Kupující, kterým je podnikatel se může s prodávajícím dohodnout na odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je na zhodnocení prodávajícím. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Uvedené doklady mohou být přiloženy ke zboží. Odstoupení od smlouvy nemůže být uskutečněno elektronickou formou komunikace.

V souladu s § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 • poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit
 • prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla které spotřebitel rozbalil, resp. počítačového programu pokud proběhla jeho instalace- Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit.
  – V případě, že kupující uplatnil možnost bezplatného zaslání zboží budou mu z kupní ceny zboží odečteny náklady vynaložené na doručení zboží kupujícímu. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník na vlastní náklady v plné výši.
  – V případě nedodání kompletního zboží či jinak nedodržené výše uvedené podmínky se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
  – V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude “prodávající” akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady “kupujícího” zpět.

5.PLATOBNÉ PODMÍNKY

 1. Kupující může uhradit dohodnutou výši kupní ceny formou:
  a) platby předem bankovním převodem,
  b) platby v hotovosti při převzetí zboží na odběrném místě,
  c) platby prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží na odběrném místě,
  d) dobírky při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
  e) splátek (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej).
 2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny v rámci výhrady vlastnictví majetkem prodávajícího.

6. Dodací PODMÍNKY

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v nejkratší možné době, obvykle do 15 pracovních dnů od vystavení objednávky max. do 30 dní. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek mají orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.
  V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
 2. Doručení přepravní službou. Zboží je možné za dohodnutých podmínek kupujícímu doručit přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 3. Při odmítnutí převzetí objednaného zboží se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit níže uvedenou “smluvní pokutu”.

7.SMLUVNÍ POKUTA

 1. Prodávající může udělit smluvní pokutu kupujícímu až do výše 33% objednávky pokud si kupující nepřevezme svou zásilku od přepravní společnosti, při níž byla zvolena platba na dobírku
 2. Prodávající za porušení VOP vystaví fakturu s 15 denní splatností, kterou odešle doporučeně kupujícímu na jeho uvedenou adresu z objednávky.
 3. V případě neuhrazení smluvní pokuty, kupující posune svou pohledávku třetí straně, která tuto pohledávku bude mimosoudně vymáhat.
 4. Kupující zároveň souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, jakož i výši pohledávky vůči prodávajícímu na internetovou stránku dlužníků.
 5. V případě, že pohledávka bude uhrazena, kupující se zaručí, aby byl záznam o pohledávce kupujícího z webové stránky dlužníků v co nejkratším čase odstraněn.
 6. Odesláním objednávky s platbou na dobírku kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 33% objednávky v případě, že si dobírkovou zásilku nepřevezme.

8.STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího:

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího. Po závazném potvrzení objednávky může kupující stornovat závaznou objednávku jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být až do výše 100% z celkové ceny zboží, zejména při objednávkách produktů vyrobených dle požadavků zákazníka.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 • objednávku nebylo možné závazně potvrdit s kupujícím (chybně uvedená e-mail adresa, telefonní číslo, nedostupnost apod.)
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

9.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne zakoupení. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
 • Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, která obsahuje popis chyby. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i záruční list a kopii daňového dokladu, na jehož základě bylo zboží pořízeno.
 • Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem, pokud možno v originálním obalu.
 • Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude reklamace neoprávněná, prodávající bude kupujícímu účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 20 € s DPH a přepravní náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží kupujícímu.
 • Reklamace je vyřešena ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou k přepravě a opravu u výrobce.
 • Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.
 • Článek: Jaká délka záruky platí pro běžné spotřebitele a jaká pro podnikatele?

10.ZÁVEREČNÍ USTANOVENÍ

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem av celém rozsahu s nimi souhlasí.

 1. Tyto VOP jsou platné od 01. 01. 2015.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.
 3. V Košicích dne 01. 01. 2015.

Obsah a design těchto stránek je chráněn platným autorským zákonem a příslušnými předpisy. Kopírování, publikování a další šíření jakékoliv části těchto stránek bez předchozího písemného svolení vlastníka stránky je zakázáno.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

close